Usluge

Upravljanje projektima

CBS International stručni tim za upravljanje projektima ne samo da pomaže našim klijentima da donesu prave odluke u izboru nepokretnosti, već rezultati njegovog rada obezbeđuju preduslove klijentima da budu produktivni i uspešni.

CBS International stručni tim za upravljanje projektima ne samo da pomaže našim klijentima da donesu prave odluke u izboru nepokretnosti, već rezultati našeg rada obezbeđuju preduslove klijentima da budu produktivni i uspešni. Nije dovoljno samo reći “ na vreme i u okviru budžeta“. Radi se o obezbeđivanju interdisciplinarnog tima koji pruža inovativna rešenja u kompleksnom okruženju.

Kako vam možemo pomoći?

Komercijalno opremanje i uređenje prostora
Mi stvaramo poslovne prostore koji doprinose uspehu. Pružamo kompletno savetovanje u vezi uređenja radnog prostora, od enterijerskog rešenja i opremanja pojedinačnih kancelarija do organizacije i uređenja renoviranja i brendiranja kompletnog poslovnog prostora klijenta. Ove konsultantske usluge obuhvataju

  • Pripremu tehničkih specifikacija
  • Usklađivanje dinamike i budžeta projekta
  • Sprovođenje tendera i pregovaranje ugovora sa podizvođačima
  • Upravljanje fazom projektovanja, pomoć u organizaciji prostora
  • 3D vizualizacija
  • Upravljanje procesom rekonsktrukcije/renoviranja i radova na opremanju prostora
  • Učestvovanje u primopredaji prostora
  • Tehnička kontrola

Savetovanje u vezi uređenja radnog prostora
Koncept i izgled kancelarijskog prostora bi trebalo da doprinose organizaciji i radnom procesu, iz tog razloga je važno početi sa analizom pre izrade nacrta ili dizajna. Nudimo savetodavne usluge u vezi rasporeda nameštaja i opreme u prostoru, izradu analize korišćenja i koncepta kancelarijskog prostora, analizu potreba i predlog aktivnosti koje bi trebalo preduzeti kako bi se došlo do optimalnog rešenja organizacije prostora.

Tehnički Due Diligence
U postupku kupovine ili prodaje, tehnički due diligence obezbeđuje uvid u troškove i rizike u posedovanju imovine. Suština analize su sistematska obrada podataka kao i pružanje nezavisnog mišljenja. Zbog toga tehnički due diligence uvek uključuje proveru nepokretnosti na licu mesta. Potrebno je pažljivo pregledati objekat od podruma do krova, zabeležiti sve nedostatke i rizike, proceniti troškove i sve to potkrepiti foto-dokumentacijom. Tehnički due diligence pruža uvid u neophodne radove na održavanju, proverava stanje dozvola i razmatra moguće rizike u narednih nekoliko godina. Kombinujemo stručnu ekspertizu u oblasti građenja, funkcionisanja objekata i operativnog menadžmenta upravljanja kako bismo procenili stanje objekta i dali preporuke za njegovo očuvanje.
Precizna analiza pre kupovine omogućava Vam jaču pregovaračku poziciju i pomaže ubrzanje procesa kupovine ili prodaje nepokretnosti.
Određeni nedostaci identifikovani na nekom objektu mnogu imati uticaja na kupoprodajnu cenu, stanje objekta treba da se reflektuje u ceni. S obzirom na rizike ulaganja u nepokretnosti, ne treba uzeti u obzir nikakvu značajnu kupovinu bez propisno urađenog tehničkog Due Diligence-a.

PROCENA OBJEKTA
Uverite se da je ponuđen poslovni prostor ocenjen i obezbeđena komparativna analiza sa svim parametrima važnim za Vaše poslovanje.

Analiza troškova
Kreiranje budžeta i dinamike radova
Planiranje useljenja u prostor
Nadgledanje/praćenje projekta
Upravljanje preseljenjem
Upravljanje građevinskim radovima
Procena objekta

KONSULTANTSKE USLUGE