Data Center (image) Privacy Data Center (image)

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA – NA SNAZI OD APRILA 2018 

Ovim vebsajtom upravlja CBS International doo Beograd, Tadije Sondermajera 11, Beograd, Srbija, u ime  nas i naših kompanija ("CBS", "mi", "naš" ili "mi"). 

Prihvatanje uslova 

Sledeći uslovi i odredbe ("Uslovi korišćenja") regulišu pristup i upotrebu ovog vebsajta i povezanih mobilnih  aplikacija koje pružamo, uključujući sve sadržaje i usluge ponuđene na ovom vebsajtu i / ili aplikacijama (koje se zajednički nazivaju "Vebsajt"). Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti,  ne smete pristupati ili koristiti vebsajt. 

Informacije o Vama i Vašim posetama vebsajtu 

Korišćenjem vebsajta pristajete na korišćenje Vaših podataka u skladu s Politikom privatnosti. Nećemo Vas  obavestiti o takvim izmenama ili ažuriranjima. 

Izmena vebsajta 

S vremena na vreme možemo izmeniti ili ažurirati sadržaj ovog vebsajta, ali njegov sadržaj možda neće biti  potpun ili ažuran u svakom trenutku. 

Tačnost i oslanjanje na informacije o vebsajtu 

Informacije koje su prezentovane na ili putem vebsajta su dostupne samo za opšte informacije. Mi ne  garantujemo za tačnost ili potpunost ovih informacija, i odbacujemo svaku odgovornost i odgovornost koja  proizilazi iz oslanjanja na takve informacije. 

Ovaj vebsajt može sadržati sadržaj koji pružaju treće strane. Sve izjave i mišljenja tih trećih lica su isključivo  odgovornost osobe koja ih je dostavila i ne odražavaju nužno mišljenje CBS-a. 

Doprinosi korisnika 

Vebsajt može da sadrži ili daje linkove na oglasne ploče, lične vebsajtove ili profile, forume za diskusije,  oglasne ploče i druge interaktivne mogućnosti ("Interaktivne usluge") koje korisnicima omogućavaju postavljanje sadržaja ili materijala ("Doprinosi korisnicima") na ili putem vebsajta. 

Svi korisnički doprinosi moraju biti u skladu sa Standardima sadržaja kao što je navedeno dalje u ovim  Uslovima korišćenja. 

Svaki doprinos korisnika koji objavite na vebsajtu mora da budei nepovjerljiv i ne-vlasnički. Davanjem bilo  kakvog korisničkog doprinosa na vebsajtu odobravate CBS-u i našim pružaocima usluga i odgovarajućih licenci, kao i naslednicima, besplatno, neograničeno, svetsko, trajno, neisključivo, potpuno prenosivo i pod licencirano pravo na upotrebu, reprodukciju, menjanje, prikazivanje, distribuciju i ostalo otkrivanje takvih  materijala trećim licima. 

Vi, a ne CBS, odgovorni ste za sve korisničke doprinose koje objavite na vebsajtu.

Praćenje i provera 

Zadržavamo pravo (a) da uklonimo ili da odbijemo objavljivanje korisničkih doprinosa iz bilo kog razloga; (b)  da preduzmenmo bilo koju radnju u odnosu na bilo koji doprinos korisnika koji smatramo potrebnim ili  prikladnim, uključujući i ako verujemo da takav doprinos korisnika krši Uslove korišćenja, krši bilo koje pravo  intelektualnog vlasništva ili drugo pravo bilo kog lica ili entiteta ili može pasti na odgovornost CBS-a; (c)  otkriti vaš identitet ili druge informacije o Vama trećoj strani koja tvrdi da materijal koji ste Vi objavili krši  njihova prava, uključujući njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihovo pravo na privatnost; (d)  preduzeti odgovarajuće pravne radnje, uključujući upućivanje na proveru zakona, za svaku nezakonitu ili  neovlašćenu upotrebu vebsajta; i (e) prekinuti ili obustaviti Vaš pristup celom ili delu vebsajta iz bilo kog  razloga, uključujući i kršenje ovih Uslova korišćenja. 

Međutim, ne obvezujemo se da ćemo pregledati sav materijal pre nego što bude objavljen na vebsajtu i ne  možemo osigurati brzo uklanjanje nepoželjnog materijala nakon objavljivanja. 

Standardi sadržaja 

Ovi standardi sadržaja (“Standardi sadržaja”) primjenjuju se na sve korisničke doprinose i korišćenje  interaktivnih usluga. Doprinosi korisnika moraju biti u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima i ne  smeju: (a) sadržati bilo kakav materijal koji je klevetnički, opscen, nepristojan, uvredljiv, uznemirujući,  nasilan, provokativan, promoviše mržnju ili je na drugi način nepoželjan; (b) promovisati seksualno  eksplicitan ili pornografski materijal, nasilje ili diskriminaciju; (c) kršiti bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu  tajnu, autorsko pravo ili drugo intelektualno vlasništvo ili druga prava bilo koje druge osobe; (d) promovisati bilo kakve nezakonite aktivnosti; (e) lažno predstavljati vaš identitet ili pripadnost; (f) uključivati komercijalne  aktivnosti, kao što su takmičenja, nagradne igre i druge promocije prodaje ili oglašavanja; ili (g) ostavljati utisak da ih je objavio ili potvrdio CBS ili bilo koja druga osoba ili subjekt, ako to nije slučaj. 

Mogućnost preuzimanja sadržaja sa vebsajta 

Možete preuzeti sadržaj samo za nekomercijalnu, ličnu upotrebu, pod uslovom da autorska prava, zaštitni  znak ili druga obaveštenja o vlasništvu ostanu nepromenjena i vidljiva. Nijedno pravo, vlasništvo ili interes za  bilo koji preuzeti materijal ne prenose se na Vas zbog takvog preuzimanja ili kopiranja. 

Linkovi sa vebsajta 

Ako vebsajt sadrži linkove ka drugim vebsajtovima i resursima koje pružaju treća lica, ovi linkovi su dati kako  bi Vama bilo lakše. Mi nemamo kontrolu nad sadržajem tih stranica ili resursa i nismo odgovorni za njih niti  za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati zbog Vašeg korišćenja istih. Ako odlučite da pristupite nekom  vebsajtu trećeg lica koji je povezan sa ovim vebsajtom, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost i  podložni ste Uslovima korišćenja tih vebsajtova. 

Odricanje od garancija 

VAŠE KORIŠĆENJE VEBSAJTA, NJEGOVOG SADRŽAJA I SVIH USLUGA ILI STVARI DOBIJENIH PUTEM VEBSAJTA JE  NA VLASTITU ODGOVORNOST. VEBSAJT, NJEGOV SADRŽAJ I BILO KAKVE USLUGE PREUZETE KROZ  SAJT PRUŽAJU SE "KAKVE JESU", BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH. CBS, KAO NI  OSOBE POVEZANE SA CBS-OM NE DAJU BILO KAKVU GARANCIJU DA ĆE VEBSAJT, NJEGOV SADRŽAJ, USLUGE  ILI STVARI DOBIJENE NA VEBSAJTU BITI TAČNI, POUZDANI, ISPRAVNI ILI NEPREKIDANI, DA ĆE NEDOSTACI BITI 

UKLONJENI, ILI DA ĆE VEBSAJT ILI SERVER, KOJI OMOGUĆAVA USLUGU, BITI LIŠENI VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. 

CBS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILE ONE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE,  ZAKONSKE ILI DRUGAČIJE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE PRODAJE POROIZVODA,  NEPOVREDIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. 

OVA OGRANIČENJA NE UTIČU NA GARANCIJE KOJE NE MOGU BITI ISKLJUČENE ILI OGRANIČENE PO VAŽEĆEM  ZAKONU. 

Ograničenje odgovornosti 

CBS ILI OSOBE POVEZANE SA CBS-OM NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU VRSTU ŠTETE, POD BILO  KOJOM PRAVNOM TEORIJOM KOJA PROIZLAZI IZ, ILI JE VEZANA ZA VAŠU UPOTREBU ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA VEBSAJTA, BILO KOG VEBSAJTA POVEZANOG S NJIM, BILO KAKVOG SADRŽAJA NA VEBSAJTU ILI  OSTALIM VEBSAJTOVIMA ILI BILO KOJIM USLUGAMA PREUZETIM KROZ VEBSAJT ILI SLIČNE SAJTOVE,  UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI KAZNENE ŠTETE,  UKLJUČUJUĆI GUBITAK PRIHODA, GUBITAK DOBITI, GUBITAK POSLA ILI PREDVIĐENE UŠTEDE, GUBITAK  KORIŠĆENJA, GUBITAK GOODWILLA ILI GUBITAK PODATAKA. 

OVA OGRANIČENJA NE UTIČU NA BILO KAKVU ODGOVORNOST KOJA NE MOŽE BITI ISKLJUČENA ILI  OGRANIČENA POD PRIMENJIVIM ZAKONOM. 

Obeštećenje 

Slažete se da ćete braniti, obeštetiti i neće smatrati krivim CBS, njegove i njihove službenike, direktore,  zaposlene, ugovarače, agente, davatelje licenci i naslednike od i protiv bilo kakvih potraživanja, obaveza,  šteta, presuda, nagrada, gubitaka, izdataka i troškova ili naknada (uključujući razumne naknade za advokate  i druge pravne troškove) koje proizlaze iz ili su u vezi sa Vašim kršenjem ovih Uslova korišćenja ili Vaše  upotrebe bilo kakvih informacija dobijenih sa vebsajta. 

Odricanje i odvojivost 

Nijedno odricanje CBS-a od bilo kog uslova ili odredbi navedenih u ovim Uslovima korišćenja neće se  smatrati daljnjim ili stalnim odricanjem od te odredbe ili uslova ili odricanjem od bilo kog drugog uslova ili  odredbe, a bilo kakav propust CBS-a da potvrdi pravo ili odredbu prema ovim Uslovima korišćenja neće  predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. 

Ako bilo koji sud odredbu ovih Uslova proglasi nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kog  razloga, takva odredba će biti uklonjena ili ograničena na najmanju moguću meru tako da će preostale  odredbe Uslova nastaviti da važe u punoj snazi i efektu. 

Zaštitni znakovi 

Ovaj vebsajt sadrži logotipe, identitete robnih marki i druge zaštitne znakove i oznake usluga (zajedno,  "Oznake") koje su vlasništvo CBS-a ili su licencirane za njih. Oznake ne smete koristiti bez prethodnog  pismenog odobrenja CBS-a. Sva druga imena, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni i slogani na ovom  vebsajtu, zaštitni su znakovi njihovih vlasnika.

Obaveštenje o autorskim pravima 

Osim ako nije drugačije navedeno, grafičke slike, piktogrami i tekst koji se nalaze na ovom vebsajtu isključivo  su vlasništvo CBS-a. 

Jezik opreza u pogledu izjava koje se odnose na budućnost 

Ovaj vebsajt može da sadrži "izjave o budućnosti" kako su definisane u Zakonu Republike Srbije. Te se izjave  mogu odnositi na analize i druge informacije koje se temelje na predviđanjima budućih rezultata i  procenama iznosa koji još nisu odredivi. Ove izjave se mogu odnositi i na naše buduće izglede, razvoj i  poslovne strategije. Ove izjave temelje se na očekivanjima i uverenjima našeg menadžmenta o budućim  događajima koji utiču na nas i podložne su neizvesnostima i faktorima koji se odnose na naše poslovanje i  poslovno okruženje, a sve to je teško predvideti i mnoge od njih su van naše kontrole. Ove neizvjesnosti i  faktori mogu uzrokovati da se naši stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih koji su izraženi ili se  implicitno podrazumevaju iz izjava koje se odnose na budućnost. Izjave koje se odnose na budućnost govore samo o predviđanjima na datum kad je izjava data. CBS ne preuzima obvezu ažuriranja izjava koje se  odnose na budućnost kako bi odražavale stvarne rezultate, promene u pretpostavkama ili promene u  drugim faktorima koji utiču na informacije koje se odnose na budućnost, osim u meri u kojoj to zahtevaju  važeći zakoni o vrednosnim papirima. 

Nadležnost 

CBS nadgleda i održava ovaj vebsajt iz svog sedišta u Beogradu. Svi sporovi ili zahtevi koji se odnose na  vebsajt i ove Uslove korišćenja uređuju se srpskim zakonima, bez uticaja na bilo koju odredbu ili pravilo o  sukobu zakona (bilo da se radi o Republici Srbiji ili bilo kojoj drugoj nadležnosti). 

Svaka tužba, radnja ili postupak koji proizlaze iz ovih Uslova korišćenja ili vebsajta ili se odnose na njih, biće  pokrenuti isključivo pred nadležnim sudom u Beogradu. Odričete se svih prigovora na primenu nadležnosti  nad Vama od strane tih sudova i mesnu nadležnost tih sudova. 

Kompletan sporazum 

Uslovi korišćenja i naša Politika privatnosti predstavljaju jedini i potpuni sporazum između Vas i CBS-a u vezi  sa vebsajtom i zamenjuju sva prethodna shvatanja, ugovore, izjave i garancije, i pismene i usmene.