Lear Corporation, Novi Sad Serbia

Brownfield i Greenfield projekti u Novom Sadu

Klijent

LEAR Corporation


Lokacija

Novi Sad, Srbija


Izazov

Brownfield i Greenfield projekti u Novom Sadu


Veliličina

Brownfield – Rekonstrukcija postojećeg objekta od 7.300 m2
Greenfield – izgradnja proizvodnog pogona od 30.000 m2


Zadatak

CBS International je bio angažovan da pronađe postojeći objekat za potrebe Brownfield investicije, kao i da pronađe građevinsko zemljište za izgradnju Greenfield investicije. Takođe, CBS International je bio pružio usluge upravljanja projektom na rekonstrukciji Brownfield objekta i izgradnji Greenfield objekta.


Vreme izgradnje

Brownfield: 3 meseca/ Greenfield: 9 meseci


Usluge posredovanja

Analiza tržišta u cilju pronalaženja potencijalnih lokacija/ investitora/ izvođača. Prikupljanje ponuda, organizacija poseta i analiza svake ponude prema definisanim kriterijumima. Detaljno poređenje komercijalnih i tehničkih uslova ponuda. Upoznavanje potencijalnih investitora i pregovaranje u ime klijenta. Pronalaženje lokacije i investitora/izvođača radova koji su u mogućnosti da izvedu projekat prema zahtevima LEAR-a. Finalno pregovaranje o komercijalnim i tehničkim uslovima ugovora i potpisivanje ugovora.


Usluge upravljanja projektom

Nadgledanje svih faza izgradnje proizvodnih pogona od planiranja i projektovanja, preko pripreme i izvođenja radova, do finalne realizacije i završetka projekta. Pomoć pri definisanju detaljnog projektnog zadatka kako bi se u potpunosti ispunili zahtevi klijenta. Koordinacija u procesu izbora projektanta/izvođača radova. Praćenje tokom izrade glavnih projekata prema zahtevima klijenta. Praćenje ugovora sa izvođačem radova. Praćenje preliminarne dinamike radova i progresa radova. Kontrola i praćenje izmena na projektu, iniciranje i nadzor svih procesa. Izveštavanje o progresu radova na nedeljnom nivou. Praćenje budžeta. Obezbeđivanje kontrole kvaliteta i blagovremenog završetka projekta. Koordinacija i implementacija svih poboljšanja na projektu na zahtev klijenta. Primopredaja objekta sa listom uočenih nedostataka/primedbi i završetak projekta. Zatvaranje budžeta/praćenje plaćanja. Obezbeđivanje i praćenje finalnih testiranja, treninga i puštanja sistema u rad. Obezbeđivanje garancija, Projekata izvedenog stanja i Uputstava za rad u korišćenje. Puštanje u rad i praćenje rada u periodu nakon puštanja u rad.